Natalie Czech, aus der Serie „Negative Calligrames“, 2018. Foto: Urszula Usakowska-Wolff
Natalie Czech, aus der Serie „Negative Calligrames“, 2018. Foto: Urszula Usakowska-Wolff

Natalie Czech, aus der Serie „Negative Calligrames“, 2018. Foto: Urszula Usakowska-Wolff

Natalie Czech, aus der Serie "Negative Calligrames", 2018. Foto: Urszula Usakowska-Wolff

Natalie Czech, aus der Serie „Negative Calligrames“, 2018. Foto: Urszula Usakowska-Wolff