Józef Szajna, Paniktheater (Fragment), 1971-72. Foto © Urszula Usakowska-Wolff
Józef Szajna, Paniktheater (Fragment), 1971-72. Foto © Urszula Usakowska-Wolff