Rodney Graham, School of Velocity, 1993. Foto © Urszula Usakowska-Wolff
Rodney Graham, School of Velocity, 1993. Foto © Urszula Usakowska-Wolff